Verdensmål 6

Der skal sikres bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Når du ønsker at lære noget om, hvordan forsyningen arbejder med Verdensmål 6, er det oplagt at besøge HOFORs og BIOFOS’ formidlingstjenester, hhv. ENERGI & VAND og Kloaklab.

Verdensmål 6 er et vigtigt tema for både HOFORs og BIOFOS’ arbejde. Vores vandressourcer skal forvaltes på en bæredygtig måde. Regnvand skal i stigende grad opsamles og bruges, og vi skal behandle vores spildevand hensigtsmæssigt.

HOFOR forsyner 1 million københavnere med drikkevand. Vandet hentes fra grundvandet, og HOFOR gør meget for at beskytte denne ressource, bl.a. gennem skovrejsning og aftaler om miljøvenlig drift af landbrugsjord der, hvor vandet siver ned til boringen. Samtidig sikrer de, at drikkevandet bliver solgt til forbrugerne til en lav pris. Med sine klimatilpasningstiltag bidrager HOFOR til, at mindske problemerne med spildevand i gader og kældre i forbindelse med ekstreme regnhændelser. Når spildevand kommer op gennem kloakken, fordi den er overfyldt, medfører det en alvorlig sundhedsrisiko.

BIOFOS renser spildevandet for 1,2 millioner indbyggere og flere hundrede virksomheder i Hovedstadsområdet. Det, de renser ud af spildevandet, kan udnyttes til en række formål. BIOFOS har også klimatilpasningsinitiativer i gang. Her handler det dog i højere grad om at beskytte mod stormflodshændelser, som også bliver en større risiko i Hovedstadsområdet i takt med klimaforandringer i fremtiden.

På forsyningernes hjemmesider, kan du læse mere om, hvordan de arbejder med Verdensmål 6.