Verdensmål 12

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion.

Alle partnerne i Forsyningen i Skolen arbejder med Verdensmål 12.

Menneskenes store ressourceforbrug må reduceres i fremtiden, og produktionen skal baseres på miljørigtige teknologier. Dette mål beskriver behovet for, at klodens naturressourcer bruges og håndteres bæredygtigt. Samtidig er en reduktion af affaldsmængden også understreget i dette mål. Genanvendelse er et nøgleord, som er centralt for Forsyningen i Skolens partnere.

Derudover siger delmål 12.a, at befolkningers evne til at føre en bæredygtig livsstil skal opbygges gennem viden og oplysning – alle forsyningerne driver kampagner, som skal gøre forbrugerne mere bevidst om, hvordan de kan nedsætte vand- og energiforbrug, hvad de må komme i toilettet, og hvordan de bedst sorterer sit affald.

ARC og Vestforbrænding har genbrug og genanvendelse som kernen i deres arbejder. De laver kampagner for at gøre deres kunder opmærksomme på, hvordan de bliver bedre til at sortere, samtidig med at de gør en indsats for at udvide den fraktion af affaldet, som kan genanvendes. De understøtter korrekt håndtering af kemikalier og spildprodukter. Genbrug og genanvendelse fylder meget i deres respektive besøgs- og læringstilbud, og det stemmer direkte overens med delmål 12.5 om reduktion af affaldsgenereringen.

BIOFOS arbejder for at kunne bruge de næringsstofressourcer, som de renser ud af spildevandet. Dette slam kan bruges som gødning i landbruget, hvis man kan rense eventuelle miljøskadelige stoffer ud af produktet.

HOFOR anerkender, at et stigende forbrug af biomasse udgør en udfordring. Den vil de imødegå ved at kræve, at den biomasse de bruger til energiproduktion er certificeret efter Sustainable Biomass Program (SBP). HOFOR vil købe lokal og bæredygtig biomasse samt sørge for at nyttiggøre asken efter afbrænding. HOFOR understøtter i øvrigt en bæredygtig vandforsyning og spildevandshåndtering, der bidrager til at opnå en bæredygtig forvaltning af effektiv udnyttelse af naturens ressourcer (delmål 12.2).

På forsyningernes hjemmesider, kan du læse mere om, hvordan de arbejder med Verdensmål 12.