Forsyningen tager samfundsansvar for at nå FN’s verdensmål

Dansk Fjernvarme, DANVA og Dansk Affaldsforening slår i ”Visioner for forsyningssektoren” fra 2017 fast, at Verdensmålene er helt centrale for fremtidens forsyning i Danmark. Uden en bæredygtig vandforsyning, fjernvarmesystem, kloaksystemer og affaldssystemer kan Danmark ikke komme i mål med flere af de 17 Verdensmål frem mod 2030. Forsyningen i Skolen spiller en central rolle i formidlingen af forsyningernes indsatser for at nå Verdensmålene.

Dansk forsyning er i verdensklasse og har store potentiale for at kunne inspirere andre i arbejdet med bæredygtighed. Dansk forsyning er langt i arbejdet med at efterspørge, udvikle og levere lokale løsninger, som kan skaleres og anvendes globalt til realisering af Verdensmålene. Dansk Fjernvarme, DANVA og Dansk Affaldsforening opfordrer sine medlemmer til at bruge Verdensmålene som rettesnor for deres arbejde.

I ”Visioner for forsyningssektoren” nævnes en række faglige verdensmål, som forsyningen i Danmark har direkte indflydelse på i sit arbejde:

Adgang til rent vand og sanitet for alle. Vedvarende, billig og tilgængelig energi for alle.
Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. Inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund.
Bæredygtigt forbrug og produktion. Bekæmpelse af klimaforandringer og deres konsekvenser.

 

Udover de 6 faglige verdensmål nævnt ovenfor er også verdensmål 4 og verdensmål 17 centralt, for at forsyningens løsninger kan sprede sig, skaleres og anvendes globalt til realisering af verdensmålene.

God uddannelse for alle.
Partnerskaber for bæredygtig udvikling på tværs af landegrænser.

Verdensmål 4 er helt centralt for forsyningernes formidlings- og besøgstjenester, som har til formål at øge børn og unges viden om forsyningernes rolle i samfundet, og hvordan forsyningerne bidrager til et bæredygtigt samfund. Det er fundamentalt for den bæredygtige udvikling, at eleverne, hvordan forsyningen, som har enorm betydning for deres dagligdag, arbejder med at blive bæredygtig – og hvordan børn og unge kan være med til at understøtte den udvikling.

Læs mere om, hvordan Forsyningen i Skolen bidrager til Verdensmål 4 her.

Verdensmål 17 understreger vigtigheden af, at forsyningerne stifter samarbejder med virksomheder og myndigheder inden for og uden for Danmarks grænser for at udvikle og udbrede systemer og tekniske løsninger, som kan bidrage til opnåelsen af Verdensmålene i 2030. Som partnerskab skal Forsyningen i Skolen være med til at fremme forsyningernes tilgængelighed for offentligheden og gøre det lettere for lærerne ude på skolerne at få overblik over de besøgs- og læringstilbud, de har til rådighed. Formidling prioriteres højt hos alle vores partnere.

Et besøg hos en af partnerne i Forsyningen i Skolen vil sikre indblik i forsyningernes indsatser for at nå Verdensmålene.

 

Forsyningens arbejde formidles gennem Forsyningen i Skolen

Forsyningen i Skolen har som opgave at formidle om forsyningens arbejde og rolle til skole, børn og unge i Storkøbenhavn. Det sker gennem Forsyningen i Skolens portal. Portalen bliver derved et vigtigt kontaktled mellem skole, børn og unge samt forsyningsselskaberne. Hensigten er, at portalen skal skabe overblik over besøgsmål, hvor hands-on undervisning, åben skole-tankegangen, STEM og verdensmål bliver inddraget. Forsyningen i Skolen kan bruges som inspiration til undervisningen, idet flere af besøgs- og læringstilbuddene kan indgå som Fællesfaglig undervisning, mens flere tilbud også kan indgå som en del af undervisningen i natur og teknik, fysik/kemi og biologi.

Hvordan spiller vores tilbud sammen med undervisningen ude på skolerne?

Vores portal understøtter målet om at skabe en åben skole. Det gør vi ved at stille eksterne læringsmiljøer til rådighed, hvor undervisningen kommer tæt på problemstillinger fra den virkelige verden på forsyningsområdet. Målet for den åbne skole er, at eleverne bliver klogere på, hvad der driver vores samfund, samtidig med at vi skaber nogle anderledes rammer for læring, som udfordrer den enkelte elev.

Forsyningen i Skolen lægger også vægt på STEM (Science, Technology, Engineering and Math) i sin undervisning. I Danmark er vi rigtig gode til at udvikle nye teknologiske løsninger, og derfor bør teknologien også være en integreret del af undervisningen. På vores besøgs- og læringstilbud bliver eleverne introduceret til videnskabelige, teknologiske og matematiske metoder, som vi benytter i forsyningen. Vi præsenterer de besøgende for udfordringer og løsninger fra den virkelig verden, hvor der er fokus på sammenhænge og fakta. Målet er, at eleverne skal få øjnene op for, hvordan de kan bruge naturfaglige værktøjer og tilgange til at løse fremtidens udfordringer, og STEM understøtter dermed en mere holistisk tilgang, så der knyttes forbindelse mellem naturfagene, hvor der indarbejdes en mere videnskabelig, innovativ og teknisk vinkel. Fra politisk side ønsker man at STEM skal motivere flere til at vælge en naturvidenskabelig uddannelse.

Hos Forsyningen i Skolens partnere bliver lærere uddannet i, hvordan de kan bruge forsyningen i deres undervisning, så de får overblik over, hvordan grenene hænger sammen (ressourcer, vand, energi). Det kan f.eks. være igennem lærerkurser eller deltagelse i læringsfestivaler.

Vi laver support for folkeskoler igennem såkaldte partnerskabsskoler, hvor der laves kompetenceplaner inden for relevante områder. Klasser fra vores partnerskabsskoler kan komme på planlagte forløb – eventuelt over en længere periode – med en naturlig faglig udvikling, hvor de får overblik over et eller flere emner inden for forsyning. Lærerne får ideer til konkrete måder, hvor de kan bruge forsyningen i deres undervisning. For eksempel kan Forsyningen i Skolen understøtte Fællesfaglig undervisning for 7.-9. klasse.

FN’s Verdensmål i forsyningens arbejde

Igennem vores formidling bliver børn og unge medskabere i at få forsyningerne til at komme i mål med deres planer, fordi vi understøtter den konkrete adfærd, som behøves for at få systemerne til at fungere.

Igennem vores formidling bliver børn og unge medskabere i at få forsyningerne til at komme i mål med deres planer, fordi vi understøtter den konkrete adfærd, som behøves for at få systemerne til at fungere. Et eksempel kunne være ARC og Vestforbrænding, som underviser i, hvordan man sorterer sit affald og på den måde hjælper med at sænke CO2-udslippet.

Når Forsyningen i Skolen fortæller om mål og planer inden for forsyningen i et spændende læringsmiljø, hvor vi præsenterer problemer fra den virkelige verden, bliver det helt konkret for vores besøgende, hvordan vi bidrager. Forsyningens arbejde påvirker opnåelsen af en række Verdensmål, og vi er derfor meget interesserede i at fortælle, hvordan forsyningen kan bidrage, og hvor udfordringerne ligger. På den måde forsøger vi at skabe en forståelse for samspillet mellem forsyningen, det politiske og Verdensmålene blandt vores besøgende.

 

Forsyningen i Skolen understøtter Fællesfaglige Fokusområder

Formidlingstjenesterne hos Forsyningen i Skolens partnere kan bidrage til en række Fællesfaglige Fokusområder. Astra, Danmarks nationale naturfagscenter, har foreslået en række tværfaglige emner under læseplanernes seks fokusområder. Vi har listet en række emner, hvor Forsyningen i Skolen kan bidrage meningsfuldt til fem af de seks fokusområder nedenfor:

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

– kan f.eks. handle om energiforsyning, befolkningstilvækst eller biomasse som energikilde.

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

– kan f.eks. handle om vedvarende kontra ikke-vedvarende energikilder, forurening af atmosfæren, klimaforandringer/global opvarmning, energiforsyning eller isolering af boliger.

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

– kan f.eks. handle om vandets kredsløb, vandrensning, spildevand, klimaforandringer, klimatilpasning, landbrug, grundvand vs overfladevand, konsekvenser af overudnyttelse af grundvand m.fl.

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

– kan f.eks. handle om affald (genbrug, genanvendelse, sortering), fossile brændsler og global opvarmning, CO2, drivhuseffekt, alternative energikilder, det vilde vejr, spildevand og forurening.

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

– kan f.eks. handle om klimatilpasningsløsninger, og hvordan de bidrager til det gode liv i bæredygtige byer.