HOFOR skaber bæredygtige byer!

Flere og flere flytter ind til byerne, klimaet er i forandring, og ekstreme regnhændelser bliver mere almindeligt. HOFOR arbejder for at skabe holdbare og bæredygtige løsninger i deres forsyning af gas, varme, elektricitet og vand til borgerne i Hovedstadsområdet.

HOFOR er et multiforsyningsselskab. Det vil sige, at HOFOR forsyner sin 1 million kunder med både bygas, fjernvarme, fjernkøling og drikkevand, og desuden står de også for regn- og spildevandshåndteringen. Derfor arbejder HOFOR både over jorden, under jorden og på tværs af kommunegrænser.

Hvordan bliver HOFOR bæredygtig?

HOFOR har adskillige projekter, som driver udviklingen deres forsyning i en bæredygtig retning: Vindenergi er ét middel mod en mere bæredygtig forsyning. Bæredygtig biomasse er en anden vedvarende energikilde, som HOFOR i høj grad satser på med ombygningen af Amagerværket. Efter ombygningen kan værket fyres med biomasse i stedet for kul, så HOFOR på den måde bidrager til en væsentlig nedsættelse af energiforsyningens CO2-aftryk. Ombygningen af amagerværket er nødvendig, hvis Københavns Kommune skal nå sit mål om at blive CO2-neutral i 2025.

HOFOR har også til opgave at klimasikre sine ejerkommuner ved at lave klimatilpasning, så byerne får bedre modstandskraft mod fremtidens klimaforandringer. Skybrud er allerede et problem – og i fremtiden bliver det endnu større. Klimasikring er et vigtigt skridt mod bæredygtige byer.

Med sin indsats for at skabe bæredygtige byer bidrager HOFOR til opfyldelsen af FN’s verdensmål frem mod 2030. Særligt fire af målene knytter sig til en bæredygtig vand- og energiforsyning, samt regn- og spildevandshåndtering.

      

HOFORs formidlingstjeneste

ENERGI & VAND er et samarbejde mellem HOFOR og Københavns Kommune, hvor der tilbydes undervisningsforløb til folkeskoleklasser inden for temaerne energi- og vandforsyning – altid set i et bæredygtighedsperspektiv. Ved hjælp af fanen Find besøgssteder her på siden, kan du finde ud, hvilke forløb ENERGI & VAND udbyder.

Sådan arbejder ENERGI & VAND med bæredygtighed

ENERGI & VAND underviser børn og unge (0.-9. klasse) i bæredygtighedsbegrebet i forsyningen. En bæredygtig forsyning er afgørende i at nå FN’s Verdensmål frem mod 2030.

 

Hvornår er noget bæredygtigt?

Bæredygtighed er helt central i ENERGI & VANDs formidlingsarbejde. Det er vigtigt, at børn og unge for en forståelse af, hvor komplekst bæredygtighed er. Kompleksiteten består i at tage bæredygtighedens tre dimensioner i betragtning: Det sociale, det økonomiske og det miljømæssige – der skal altså være balance mellem økonomisk og social vækst, mens der tages hensyn til miljøet. Eleverne skal forstå, hvordan de inddrager disse tre dimensioner, når de analyserer, om et projekt er bæredygtigt. Samtidig handler begrebet også om, hvordan vi opretholder muligheden, for at fremtidige generationer kan føre det gode liv på lige fod med vores nutidige levevilkår.

Bæredygtig forsyning – to forløb på ENERGI & VAND

ENERGI & VAND fortæller de besøgende om, hvordan vand- og energisektoren arbejder med bæredygtighed gennem følgende forløb:

Energiens vej – bæredygtig forsyning

⇒ Eleverne lærer om forskellige energikilder (fossile og vedvarende), forskellige energikilder og -teknologier, forsyningen af elektricitet og varme i Hovedstadsområdet, energiforsyningens CO2-aftryk, og hvordan det kan reduceres. Hvordan varierer energiforbruget i forskellige lande verden over? Må de lande, som historisk har haft et lavt energiforbrug, lade deres forbrug stige ubegrænset i takt med udviklingen? Eleverne kommer blandt andet også til at beskæftige sig med udfordringen ved at basere energiforsyningen på vedvarende energikilder alene.

Vandets vej – bæredygtig forsyning

⇒ Eleverne arbejder med, hvordan vandet bevæger sig gennem samfundet – fra grundvand over indvinding til rensning efter forbrug. Undervejs besvares følgende spørgsmål blandt andet: Hvordan dannes grundvand? Hvordan påvirker forurening tilgængeligheden af rent grundvand? Hvordan påvirker forskellige adfærdsvalg (tøj- og fødevareproduktion) dit vandforbrug? Hvordan har vandforbruget i DK udviklet sig over tid? Desuden afholdes en debat, hvor eleverne skal repræsentere forskellige aktører (f.eks. landmanden, den almindelige borger, naturvejlederen) og deres holdning til vandindvinding og -forbrug.

Verdensmål og bæredygtig forsyning

En bæredygtig forsyningssektor er afgørende for opnåelsen af FN’s Verdensmål frem mod 2030. Vandforsyningen har stor indflydelse på opnåelsen af mål 6 og 11, mens energiforsyningen særligt påvirker 7, 11 og 13. Ønsker du som lærer at undervise dine elever i verdensmålsrelaterede emner, kan ENERGI & VANDs forløb og bæredygtig forsyning indgå som et meningsfyldt input.

Besøg Vestforbrænding

Vestforbrændings Formidlingscenter arbejder aktivt med at skabe autentiske læringsoplevelser.

Vi har en række forskellige besøgstilbud til alt fra almindelige borgere, virksomheder, grundskoler til erhvervsskoler og gymnasier.
Vores forløb giver gennem praktiske øvelser og opgaver indsigt i begreber som materialer, kategorisering, sortering, ressourcer, råstoffer, genanvendelse og energi.

Lær om Bæredygtig Energiforsyning på Amager Bakke (7.-9. klasse)

ARCs nye læringscenter er placeret på 10. sal på Amager Bakke. Med udsigt over København kan skoleklasser fra København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør Kommuner bliver undervist i Bæredygtig Energiforsyning i splinternye undervisningsfaciliteter.

Bæredygtig Energiforsyning henvender sig til 7.-9. klasse, og forløbet kan bookes på ARCs hjemmeside. Her får eleverne mulighed for at lære om affaldshåndtering, strømproduktion og fjernvarmeproduktion. Undervisningen har til formål at give eleverne indblik i de forskellige aspekter af energiproduktion og bæredygtighed. Der tages fat i nogle af de mere komplekse spørgsmål, der blandt andet handler om, hvordan de selv kan handle mere bæredygtigt i deres hverdag.

Eleverne får både mulighed for at komme ind på anlægget og opleve den imponerende teknik med egne øjne, og der er også sat god tid af til, at eleverne selv kan gå på opdagelse i vores læringskuber. I læringskuberne skal eleverne løse forskellige opgaver, der opfordrer til samarbejde og bevægelse. Opgaverne kommer blandt andet omkring emnerne: Affaldets rejse og indhold, forskellige typer energiproduktion, forskellige typer energikilder, strømforbrug, turbine og generator, hertz og frekvens, forbrænding.

Undervisningen er forankret i FN’s Verdensmål, hvor vi direkte tager udgangspunkt i verdensmål nr. 7, 9, 11, 12, 13 og 17.

Verdensmål 11 og 13: Klimatilpasning på ENERGI & VAND

ENERGI & VAND underviser i klimatilpasning i et aktivt læringsmiljø. Eleverne bliver rustet med viden om klimaforandringer og forskellige klimatilpasningstiltag i den bæredygtige by. Klimatilpasning har direkte indflydelse på verdensmålene 11 og 13.

ENERGI & VAND tilbyder et sjovt og aktivt læringsmiljø, hvor eleverne kan lære om klimatilpasning på teoretisk og praktisk plan. Eleverne bliver præsenteret for konkrete problemstillinger og måder at løse dem på. De får indblik i, hvordan klimatilpasning kan bidrage positivt til livskvaliteten for byens borgere.

Verdensmål og klimatilpasning

  

Klimatilpasning er én måde, hvorpå der arbejdes med opnåelsen af FN’s verdensmål i Danmark. Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund opfordrer til, at bæredygtig udvikling skal være et mål, når der bygges og udvikles i byen. Antallet af mennesker, som påvirkes af naturkatastrofer skal reduceres betydeligt, mens miljøpåvirkningen fra byerne skal reduceres. Verdensmål 13 om at begrænse klimaforandringerne og øge modstandskraften mod de forandringer, som kommer. Det inkluderer blandt andet at undgå oversvømmelser ved skybrud – et fokus som er helt central i Hovedstadsområdet, hvor skybrud bliver mere almindelige og mere alvorlige med klimaforandringerne.

Klimatilpasning er et emne på ENERGI & VANDs forløb Din klimatilpassede by (5.-6. klasse) og Klimatilpasning i byen (7.-10- klasse). Disse og mangle flere kan bookes her.

ARC vil være CO2-neutral og dermed bidrage til verdensmål 13

ARC arbejder hver dag for, at deres kunder skal blive bedre til at sortere deres affald. Det kan nemlig være med til at hjælpe ARC til at blive CO2-neutral og dermed bidrage til Verdensmål 13.

Amager Ressourcecenter (ARC) producerer energi og fjernvarme til sine kunder ved at brænde det affald, som ikke kan genbruges eller genanvendes. Det er kun det affald, som er lavest i affaldshierarkiet, der brændes for at producere strøm og varme. Samtidig har ARC mange initiativer igang, som skal forbedre mulighederne for genbrug og genanvendelse.

Den energi, som ARC producerer, tager hensyn til, hvor meget energi ARCs ejerkommuner modtager fra vedvarende energikilder. Når der er masser af vindenergi, laver ARC kun varmeenergi, og når der er vindstille, producerer ARC både strøm og varme. Det er smart, fordi ARC på den måde bidrager til og understøtter en bæredygtig energiforsyning.

ARC vil være CO2-neutral. En af metoderne til at nå det mål vil være at opsamle og lagre den CO2, som bliver frigivet fra affaldsforbrændingen ved hjælp af teknikken Carbon Capture and Storage (CCS). CCS er en nødvendig teknik at benytte sig af, hvis den globale temperaturstigning skal holdes på under 1,5 grader C, som er aftalt under Parisaftalen. CCS kan realiseres på mange forskellige måder. Én måde er at fylde CO2-en ned i underjordiske kamre, f.eks. hvor der tidligere har været gas og olie. Hvordan CCS på ARC skal fungere i praksis er endnu ikke fastlagt. Derfor skal ARC fungere som et demolab for CCS-løsninger, hvor man kan arbejde med at teste forskellige CCS-teknologier.

CO2-neutralitet er et ambitiøst mål, som bidrager til Verdensmål 13.

vandetsvej.dk

Gå på opdagelse i vandetsvej.dk og lær om vandets kredsløb. 

Læringsmålstyret undervisning

Velkommen til Vandetsvej.dk, der er målrettet undervisning for 4. – 10. klasse i natur/teknologi, biologi, fysik/kemi, geografi og samfundsfag. Materialet bygger på fagmålene for natur/teknologi og naturfagene, herunder kompetencemålene med deres færdigheds- og vidensmål. Temaet vand og menneskers forbrug af vand egner sig desuden meget fint til bredere tværfaglige forløb.

De otte moduler på Vandetsvej.dk

Vandetsvej.dk er i sin nye udgave (2016) organiseret omkring otte moduler, så materialet tager direkte udgangspunkt i aspekter af elevernes kontakt med vand. Hermed får eleverne en virkelighedsnær forståelse af vandets kredsløb og vores forbrug af vand, samt kan engagere sig i vand som fremtidens ressource. Lærervejledningen giver forslag til, hvordan du arbejder med de otte moduler, så det motiverer elevernes nysgerrighed og understøtter målene for deres læring.

Se mere på vandetsvej.dk

Vandetsvej.dk forside sep 2017

Sådan bygges et vandværk!

Værket ved Marbjerg ved Roskilde er helt nyt! Det blev bygget i 2013 af HOFOR og skal erstatte det over 80 år gamle Marbjerg Vandværk der ligger ved siden af. Det nye vandværk kan levere mere vand end det gamle, nemlig  4,8 mio. m3 vand om året! Det svarer til 120.000 menneskers vandbehov.

Det nye Værket ved Marbjerg er et regionalt vandværk der forsyner Hovedstadsområdets borgere med drikkevand. I Hovedstadsområdet er det unikt, at man kan drikke vand direkte fra hanen. Endda vand, som hverken er tilsat klor eller andre kemikalier. Vandet hentes op fra dybe grundvandskilder i undergrunden, og langt størstedelen af det vand vi pumper op er så rent, at det kan anvendes til drikkevand uden anden behandling end iltning og filtrering på vandværket.

Det nye vandværk er særligt, fordi det er bygget til at passe ekstra godt på drikkevandet og miljøet. Når drikkevandet renses i vandværket, sker det udelukkende inde i rør og lukkede filtre. Det betyder at vandet først ser dagslys , når det kommer ud af vandhanen hos forbrugeren. Sådan kan man nemlig bedst beskytte mod forurening af drikkevandet.

Når vandet er renset, opbevarer man det i rentvandsbeholdere på vandværket. På Værket ved Marbjerg bruger man stålbeholdere, som noget helt nyt! Det betyder, at man hurtigt kan opdage og reparere en utæthed, så der ikke når at slippe forurening ind til vandet. På det nye vandværk bruger man også pumper og maskiner som tager hensyn til miljøet, og udleder mindst muligt CO2 til atmosfæren.

Book et besøg med din klasse og lær mere om vandværker

På forsyningen i skolen kan du booke et besøg med din klasse, og lære alt om hvad der sker på et vandværk! Klik på FIND BESØGSSTEDER og indtast dit postnummer – så finder du ud af hvilke tilbud der ligger tæt på jer!