FRA ADRR TIL AHA

– SANSELIGHED OG NATURVIDENSKAB GÅR HÅND I HÅND MED VERDENSMÅLENE

Med udsigt til renseanlæggets mange processer arbejder eleverne med en bid af den virkelige verden,  alt imens byens spildevand passerer forskellige renseprocesser, ressourcer bliver recirkuleret til grøn bæredygtig energi, og det rensede spildevand ender i havet omkring Hovedstadsområdet. Vi har en praktisk tilgang til at understøtte skolernes undervisning i FN’s Verdensmål

Grundlaget for spildevandsrensning er FN’s Verdensmål 6 om rent vand og sanitet til alle. I Danmark renses alt spildevand på moderne renseanlæg, men 80 procent af verdens spildevand savner stadig et renseanlæg. Dét er vigtigt at fortælle eleverne. Lige så vigtigt er det at knytte ansvarlighed og bæredygtig adfærd til elevernes værktøjskasse. Selv i vores moderne liv betyder det noget at være tænksom og handlende for et godt miljø. Igennem praktiske og sanselige forsøg oplever eleverne på egen hånd, hvordan rensningsprocesserne foregår, så de på baggrund af deres erfaringer og resultater får en forståelse for hvordan den enkeltes handlinger påvirker processen. Verdensmålene er et universelt sprog til denne forståelse af bæredygtighed.

Hos KloakLab inddrager vi i undervisningen de Verdensmål, som BIOFOS har besluttet at arbejde med, og understøtter herigennem skolernes arbejde med Verdensmålene.

Vi arbejder for disse Verdensmål:

BIOFOS FORENER VANDMILJØ OG GRØN CIRKULÆR ØKONOMI

Hos BIOFOS er spildevand ikke spildt, men indeholder mange vigtige ressourcer som skal recirkuleres til gavn for en bæredygtig udvikling. BIOFOS renser spildevandet fra 15 kommuner i Hovedstadsområdet. Det rensede spildevand ledes retur til vandmiljøet og ressourcerne udnyttes til blandt andet til at skabe grønt overskud på vores energibalance i form af fjernvarme, el og bio-naturgas som er med til at gøre forsyningsnettet mere bæredygtigt.

BIOFOS modtager og renser dagligt spildevand fra omkring 1,2 millioner indbyggere og virksomheder i Hovedstadsområdet som renses på vore tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Det bliver til mere en 100 millioner kubikmeter vand om året.

Vores mission er simpel, men vi står inde for hvert et ord.

Vi skaber bæredygtigt vandmiljø og udvinder ressourcer til nytte og gavn for dig og din by

I BIOFOS har vi besluttet at arbejdet målrettet og strategisk med de FN Verdensmål, hvor vi kan gøre en forskel.

Med afsæt i mål seks favner vi i alt 7 af FN’s 17 Verdensmål.

KloakLab er BIOFOS’ Skoletjeneste

KloakLabs skoletjenester ligger godt placeret på vore to renseanlæg Avedøre og Damhusåen. Vi lægger vægt på at elevforsøg og læring er tæt forbundet med oplevelsen af hvordan et renseanlæg fungerer. Med andre ord er et besøg i KloakLab en sanselig og læringsrig oplevelse der kan beskrives fra Adrr til AHA. Ved hjælp af fanen Find besøgssteder her på siden, kan du finde ud af, hvilke forløb KloakLab udbyder.

BIOFOS har reduceret sit CO2 aftryk med 80% siden 2013

BIOFOS har reduceret sit CO2-udslip med 80% fra 2013 til 2017. Det har de opnået gennem:

  • BIOFOS har fået et lavere energiforbrug
  • BIOFOS producerer fjernvarme og biogas til forsyningsnettet – den producerede energi kan trækkes fra i regnskabet, fordi denne energiproduktion sparer omverdenen for en tilsvarende mængde CO2.
  • BIOFOS anvender en mindre mængde kemikalier ved spildevandsrensning og slambehandling (kemikalierne kan doseres mere præcist i forhold til behovet)

I forhold til 2013 producerer BIOFOS nu mere energi, end de forbruger. Da den producerede fjernvarme og biogas er CO2-neutral, kan det trækkes fra på CO2-kontoen, og på den måde nærmer BIOFOS sig sit mål om at være CO2-neutral i 2025. Denne indsats stemmer med FN’s Verdensmål nummer 13, fordi BIOFOS mindsker sin forsynings klimabelastning, samtidig med at der produceres grøn og klimavenlig energi som beskrevet i Verdensmål 7.

Verdensmål 13

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Alle Forsyningen i Skolens partnere har som mål at nedsætte deres CO2-aftryk og på den måde bidrage til bekæmpelsen af klimaforandringer.

Dette Verdensmål handler både om at gøre en indsats for at bremse klimaforandringerne, mens det også er nødvendigt at øge vores modstandskraft mod de forandringer, som ikke kan undgås. Forsyningernes ejerkommuner har ofte mål om at nedsætte deres CO2-aftryk betragteligt. Forsyningerne gør derfor en stor indsats for at bidrage til de mål. F.eks. har Københavns Kommune et mål om at blive CO2-neutral i 2025. Klimatilpasning er et vigtigt hjælpemiddel i at øge kommunernes modstandskraft mod klimaforandringer.

ARC arbejder på at blive CO2-neutral. Det gør de bl.a. ved at mindske andelen af plastik i det affald, som brændes af på Amager Bakke. Plastikken indeholder en andel fossil CO2, som bliver udledt til atmosfæren ved afbrænding. Derfor skal en større mængde plastik genanvendes. Samtidig arbejder de på at kunne indfange den CO2, som kommer fra røgen på Amager Bakke, ved hjælp af teknologien Carbon Capture and Storage (CCS), hvor kulstof opfanges og lagres i stedet for at blive udledt til atmosfæren.

BIOFOS har reduceret CO2-aftryk med mere end 90% siden 2013, og de nærmer sig derfor ambitionen om at blive CO2-neutral. Det er især sket ved, at de producerer en større mængde energi, end de forbruger.

HOFOR arbejder på at mindske sin energiproduktion baseret på fossile energikilder og øge produktionen baseret på vedvarende energi, især vind og biomasse. De har f.eks. bygget BIO4, som skal fyres med 100% biomasse.

Vestforbrænding udleder mindre CO2 i energiproduktionen gennem affaldsafbrænding, end hvad der ville blive udledt, hvis der i stedet blev anvendt naturgas til produktionen.

På forsyningernes hjemmesider, kan du læse mere om, hvordan de arbejder med Verdensmål 13.

Verdensmål 12

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion.

Alle partnerne i Forsyningen i Skolen arbejder med Verdensmål 12.

Menneskenes store ressourceforbrug må reduceres i fremtiden, og produktionen skal baseres på miljørigtige teknologier. Dette mål beskriver behovet for, at klodens naturressourcer bruges og håndteres bæredygtigt. Samtidig er en reduktion af affaldsmængden også understreget i dette mål. Genanvendelse er et nøgleord, som er centralt for Forsyningen i Skolens partnere.

Derudover siger delmål 12.a, at befolkningers evne til at føre en bæredygtig livsstil skal opbygges gennem viden og oplysning – alle forsyningerne driver kampagner, som skal gøre forbrugerne mere bevidst om, hvordan de kan nedsætte vand- og energiforbrug, hvad de må komme i toilettet, og hvordan de bedst sorterer sit affald.

ARC og Vestforbrænding har genbrug og genanvendelse som kernen i deres arbejder. De laver kampagner for at gøre deres kunder opmærksomme på, hvordan de bliver bedre til at sortere, samtidig med at de gør en indsats for at udvide den fraktion af affaldet, som kan genanvendes. De understøtter korrekt håndtering af kemikalier og spildprodukter. Genbrug og genanvendelse fylder meget i deres respektive besøgs- og læringstilbud, og det stemmer direkte overens med delmål 12.5 om reduktion af affaldsgenereringen.

BIOFOS arbejder for at kunne bruge de næringsstofressourcer, som de renser ud af spildevandet. Dette slam kan bruges som gødning i landbruget, hvis man kan rense eventuelle miljøskadelige stoffer ud af produktet.

HOFOR anerkender, at et stigende forbrug af biomasse udgør en udfordring. Den vil de imødegå ved at kræve, at den biomasse de bruger til energiproduktion er certificeret efter Sustainable Biomass Program (SBP). HOFOR vil købe lokal og bæredygtig biomasse samt sørge for at nyttiggøre asken efter afbrænding. HOFOR understøtter i øvrigt en bæredygtig vandforsyning og spildevandshåndtering, der bidrager til at opnå en bæredygtig forvaltning af effektiv udnyttelse af naturens ressourcer (delmål 12.2).

På forsyningernes hjemmesider, kan du læse mere om, hvordan de arbejder med Verdensmål 12.

Verdensmål 11

Byer, lokalsamfund og bosættelser skal være inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Alle Forsyningen i Skolens partnere arbejder med at skabe mere bæredygtige byer og bidrager på den måde til Verdensmål 11.

Over hele verden strømmer folk til byerne for at bosætte sig. Når så mange mennesker skal bo tæt, kræver det planlægning for at få dagligdagen til at fungere. Forsyningen skal være sikker og bæredygtig – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Byernes miljøpåvirkning skal reduceres og modstandskraften i forbindelse med voldsomt vejr skal øges. Alle Forsyningen i Skolens partnere bidrager på en eller anden måde til Verdensmål 11.

ARC står for at forvalte affaldets ressourcer i sine ejerkommuner. De arbejder for at genanvende mere igennem affaldssortering i hjemmene, på genbrugspladserne og ved at genanvende affaldsprodukterne fra affaldsafbrændingen. ARC renser røgen, de sender ud af skorstenen på Amager Bakke efter affaldsafbrændingen. Det betyder, at røgen i sidste ende kun består af vanddamp og CO2. Begge dele er naturligt til stede i luften, og det forringer derfor ikke luftkvaliteten.

BIOFOS renser spildevandet for 1,2 millioner borgere i Hovedstadsområdet. Ressourcerne, som renses ud af spildevandet, udnyttes til at producere klimavenlig energi. Sammen med HOFOR er BIOFOS med til at sikre, at vandet i havnene og de bynære strande i København er rent nok til at bade i. Det gør de ved at forhindre regn- og spildevand i at blive udledt til havne og strande, når kloakkerne bliver fyldt.

HOFOR laver klimatilpasning i Hovedstadsområdet for at gøre byen mere modstandsdygtig, når der kommer skybrud. Klimatilpasningsløsningerne tænkes ind i byens liv, så det skaber bedre byrum for indbyggerne. Et eksempel er netop det rene badevand som nævnt ovenfor.

Vestforbrænding har ligesom ARC til opgave at forvalte affaldets ressourcer i sine 19 ejerkommuner. De arbejder også her for at genanvende mere af affaldet. Restprodukterne fra affaldsforbrændingen indeholder metaller, som kan udvindes og bruges – et tiltag, som Vestforbrænding arbejder på at udvikle.

På forsyningernes hjemmesider, kan du læse mere om, hvordan de arbejder med Verdensmål 11.

Verdensmål 9

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation i hele verden.

Vores samfund skal løbe rundt på en smartere og mere bæredygtig måde, hvor ressourcerne bruges mere effektivt og med mindre miljøbelastning. Helt basalt for samfundet er håndteringen af vand, spildevand, stofkredsløb og energien – som er omdrejningspunktet for forsyningen. Et delmål under Verdensmål 9 siger, at industrier og infrastruktur skal opgraderes til at være mere bæredygtige, bl.a. gennem grønne teknologier. Og her gør alle vores forsyninger en indsats.

ARC vil for eksempel være demolab for Carbon Capture and Storage (CCS), hvor kulstof opsamles og lagres i stedet for at blive udledt til atmosfæren. De understøtter på den måde den innovative indsats for at finde mindske det globale CO2-aftryk.

HOFOR udvikler klimatilpasningsløsninger for at imødegå fremtidens klimaforandringer. For eksempel undersøger de, hvordan man kan benytte regnvand som en ressource til tørre tider, mens regnvandet skal ledes væk fra kloakker og sårbare områder under skybrud.

Vestforbrænding anvender robotter til at sortere skrald – en teknologi, som Vestforbrænding har benyttet sig af i nogle år efterhånden. Målet er, at robotterne skal gavne hele branchen. Robotterne kan bidrage til, at der genanvendes en større andel af affaldet fra forbrugere og virksomheder.

På forsyningernes hjemmesider, kan du læse mere om, hvordan de arbejder med Verdensmål 9.

Verdensmål 7

Alle skal have adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Verdensmål 7 er relevant for alle Forsyningen i Skolens partnere, fordi de alle producerer energi. Derfor udbyder de alle sammen forløb, som berører dette Verdensmål.

Vi bruger energi til en stor del af de ting, vi foretager os i vores hverdag. Lige fra at opvarme vores huse, til at lave mad og så vi kan tænde lyset. En del af dette mål er at omstille vores energiproduktion fra fossil til vedvarende energi – et gennemgående tema hos vores partnere.

ARC er et mere bæredygtigt alternativ til lossepladsen, når de brænder det ikke-genanvendelige affald af på deres forbrændingsanlæg Amager Bakke. De arbejder for mere genanvendelse for at mindske andelen af fossilt kulstof, der brændes af i anlægget. Fossilt kulstof i affald kommer blandt andet fra plastik.

BIOFOS renser spildevandet for 1,2 millioner indbyggere og flere hundrede virksomheder i Hovedstadsområdet. Det, de renser ud af spildevandet, bruger de til at producere klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme.

HOFOR producerer fjernvarme og strøm til 1 million borgere i Hovedstadsområdet. Denne produktion sker på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, hvor fjernvarme og strøm produceres side om side, så kraftvarmefordelen kan udnyttes – dvs. at HOFOR benytter overskudsvarmen fra elproduktionen til at lave fjernvarme. Det er blot en meget lille del af HOFORs energiproduktion, som er baseret på fossile brændsler. HOFOR har bygget BIO4 – en tilbygning til Amagerværket – hvor der skal fyres med biomasse i stedet for kul som før i tiden. Derudover kommer en lille del af fjernvarmeproduktionen fra anlæg baseret på solvarme og geotermi.

Vestforbrænding udgør, ligesom ARC, også et mere bæredygtigt alternativ til lossepladsen med deres afbrændingsanlæg. Også her er de store andele af affaldet, der bliver genanvendt, med til at spare miljøet for store mængder CO2.

På forsyningernes hjemmesider, kan du læse mere om, hvordan de arbejder med Verdensmål 7.

Verdensmål 6

Der skal sikres bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Når du ønsker at lære noget om, hvordan forsyningen arbejder med Verdensmål 6, er det oplagt at besøge HOFORs og BIOFOS’ formidlingstjenester, hhv. ENERGI & VAND og Kloaklab.

Verdensmål 6 er et vigtigt tema for både HOFORs og BIOFOS’ arbejde. Vores vandressourcer skal forvaltes på en bæredygtig måde. Regnvand skal i stigende grad opsamles og bruges, og vi skal behandle vores spildevand hensigtsmæssigt.

HOFOR forsyner 1 million københavnere med drikkevand. Vandet hentes fra grundvandet, og HOFOR gør meget for at beskytte denne ressource, bl.a. gennem skovrejsning og aftaler om miljøvenlig drift af landbrugsjord der, hvor vandet siver ned til boringen. Samtidig sikrer de, at drikkevandet bliver solgt til forbrugerne til en lav pris. Med sine klimatilpasningstiltag bidrager HOFOR til, at mindske problemerne med spildevand i gader og kældre i forbindelse med ekstreme regnhændelser. Når spildevand kommer op gennem kloakken, fordi den er overfyldt, medfører det en alvorlig sundhedsrisiko.

BIOFOS renser spildevandet for 1,2 millioner indbyggere og flere hundrede virksomheder i Hovedstadsområdet. Det, de renser ud af spildevandet, kan udnyttes til en række formål. BIOFOS har også klimatilpasningsinitiativer i gang. Her handler det dog i højere grad om at beskytte mod stormflodshændelser, som også bliver en større risiko i Hovedstadsområdet i takt med klimaforandringer i fremtiden.

På forsyningernes hjemmesider, kan du læse mere om, hvordan de arbejder med Verdensmål 6.

ARC arbejder for mere genbrug og genanvendelse

ARC arbejder hver dag for, at deres kunder skal blive bedre til at sortere deres affald. Affaldssortering er derfor også et tema i ARCs formidlingsarbejde.

ARCs forbrændingsanlæg producerer energi og fjernvarme til sine kunder ved at brænde det affald, som ikke kan genbruges eller genanvendes. Det er kun det affald, som er lavest i affaldshierarkiet (se nedenfor), der brændes for at producere strøm og varme. Samtidig har ARC mange initiativer igang, som skal forbedre mulighederne for genbrug og genanvendelse. 88% af det affald, som afleveres på ARCs genbrugspladser genanvendes, og 8% brændes af og bruges til at lave energi.

Den energi, som ARC producerer, tager hensyn til, hvor meget energi ARCs ejerkommuner modtager fra vedvarende energikilder. Når der er masser af vindenergi, laver ARC kun varmeenergi, og når der er vindstille, producerer ARC både strøm og varme. Det er smart, fordi ARC på den måde bidrager til en bæredygtig energiforsyning.

På din lokale genbrugsplads udbyder ARC forløbet om Zigga fra år 2603 målrettet 0.-6. klasse. Sammen med Zigga skal eleverne forsøge at få styr på materialekendskab og sortering – der er nemlig noget, der er gået helt galt i fremtiden. Eleverne medbringer selv 2-3 stykker genanvendeligt affald hjemmefra, som undervisningen tager udgangspunkt i.

ARC bidrager gennem deres affaldssortering og indsats for genbrug/-anvendelse særligt til to Verdensmål: Affaldshåndtering og -sortering er helt centralt for Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion inkluderer desuden et delmål om, at affaldsmængden skal reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

Affald er guld! – Eller det kan det i hvert fald være

Store dele af det affald, som produceres i Danmark kan genbruges i den form, det har, hvis det lige bliver gjort rent, repareret eller sat i stand. Det er for eksempel tilfældet med flasker, som bare skal rengøres og måske have en ny kapsel eller et nyt låg for igen at kunne sælges med indhold i supermarkedet. Genbrug er øverst i affaldshierarkiet, fordi der skal bruges mindst ressourcer til at få gavn af produktet.

Andre dele af affaldet kan genanvendes. Det sker, når produkterne eller dele af dem for eksempel kan smeltes om og så bruges igen i den samme eller en ny form. Det er tilfældet med store mængder plastik. Flasker og glas kan også tit smeltes om og bruges til at producere nye glasprodukter. Genanvendelse er lige under genbrug i affaldshierarkiet. Der skal bruges nogle flere ressourcer til at lave denne type affald til brugbare produkter, men det er bedre end at skulle bruge helt nye materialer.

Når affald kan bruges til at erstatte andre materialer, kaldes det anden nyttiggørelse af affald. Det er dette trin i affaldshierarkiet, man benytter sig af på ARCs forbrændingsanlæg. Det kan for eksempel være, at affaldet brændes af, og så kan det, der er tilbage efter afbrænding, bruges til at konstruere veje.

Kun bortskaffelse ligger under nyttiggørelse af affald og er altså lavest i affaldshierarkiet. Bortskaffelse af affald gælder f.eks., når affaldet ikke kan energiudnyttes. Affaldet skal enten deponeres på en losseplads eller brændes af, uden at vi får energi ud af det.